Eika

Kundecase

Eika

I 2020 startet Eika Alliansen jobben med å flytte hele kjernesystemet til Tietoevrys banksystem. Leveransen stod ferdig i 2023, og består av hele 35 systemer. IdentityStream har levert flere IAM-integrasjoner som sørget for god og sikker onboarding til de ulike systemene, samt effektiviseringer som sparer Eika for mangfoldige timer på automatiserte prosesser som før måtte gjøres manuelt.

Eika Alliansen består av over 50 lokalbanker, Eika Gruppen og en rekke produktselskaper. Til sammen har de mer enn 750 000 kunder og over 3000 interne brukere av bankens kjernesystemer.

Automatisert tilgangsstyring gir økt effektivitet og kjekkere arbeidsoppgaver

- Jeg opplever at det nye systemet har automatisert jobben og forenkler hverdagen vår. Det sier Pål André Kristiansen Skyberg som er senior IT-konsulent i Eika.

Før omleggingen var det mye frem-og-tilbake med input som manglet eller var feil i bestillingene. I dag har vi integrasjon mot HR-systemet, slik at det er HR-avdelingen selv, eller den enkelte leder, som administrerer ansatte i HR-systemet. Deretter sendes data til IdentityStreams løsning som automatisk oppretter, endrer og sluttfører brukere.

- Der vi tidligere måtte dele arbeidet opp over flere dager med en rekke forskjellige nattkjøringer, kan vi nå gjøre alt på samme dag, forklarer Skyberg.

Prosjektet som Eika Alliansen har gjennomført, har vært svært komplekst. Nærmere 300 ansatte fra Eika har vært involvert, og like mange har deltatt på leverandørsiden. Hos IdentityStream har CIO Håvard Meling og teamet hans fulgt prosjektet fra start til slutt.

- Dette er kanskje det vanskeligste en bank kan gjøre. Kjernebanksystemet er på mange måter hjertet i en bank, og det er en utrolig bragd å bytte ut kjernesystem for så mange banker på én gang med så få feil. Når Eika i tillegg har levert på alle milepæler underveis, sier dette noe om hvor dyktige og dedikerte de har vært, forteller Meling.

Eika er klar for fremtiden

Før omleggingen var jobben med tilgangsstyring og brukeroppretting veldig manuell. Bestilling av roller og tilganger kom fra både lokalbankene og fra konsernet. IT-støtte måtte inn i AD og en rekke andre tredjepartsløsninger for å sette det opp. Bestillingsrutinene var beskrevet i Word, og de måtte ofte vente på en rekke nattkjøringer av ulike systemer.

Omleggingen og de ferske integrasjonene har gjort at Skyberg og kollegaene hans har fått en mer rådgivende rolle. Nå bistår de avdelingsledere og ansatte med oppgaver de ønsker å få løst, i stedet for å purre på dem om korrekte bestillinger.

Det er i hovedsak fem store IAM-integrasjoner IdentityStream har levert til kjernebankbyttet:

 1. EAM, som er integrert mot de fleste av de nye 35 banksystemene
 2. Kasse og memorial, kasse-, kundeservice og daglige banktjenester
 3. Card Client, administrasjon av kort
 4. AML, anti-hvitvasking system (Anti-Money-Laundering)
 5. EOM, i-hub som styrer organisasjonsstruktur med avdelinger, personalia og mer

Prosjektet har hatt topp prioritet både hos Eika, IdentityStream og Tietoevry. Hos IdentityStream kan de ikke få gitt nok ros til Eikas prosjektgjennomføring.

- Skyberg og Eika har gjort kjempejobb med å definere systemene, sette opp tilgangsnivåer og å onboarde nye systemer fra TietoEvry med brukere og tilganger før migreringshelgene, forteller Håvard Meling.

Integrasjoner tilpasset bankbransjen

Innen IT handler integrasjoner om prosessen med å koble ulike applikasjoner og systemer sammen slik at de arbeider mer sømløst og effektivt.

Gjennom årene har IdentityStream jobbet hardt og systematisk for å få systemet til å være integrert i så mange standard bank-programvarer som mulig. Det gjør at medarbeidere i Eika Alliansen nå kan bruke systemene i arbeidsprosessene sine, uten å tenke over at hver og en har fått akkurat de tilgangene de trenger, når de trenger dem. Prosessene er systematisert og de fleste enkeltoppgaver er automatiserte i programvaren.

For Skyberg i Eika har samarbeidet med TietoEvry og IdentityStream fungert svært bra, og IT-konsulenten satte spesielt stor pris på å ha en leverandør som ser på hver utfordring som noe som kan løses.

- Bruker- og tilgangsstyring er automatisert, og vi opplever at systemet jobber for oss. Vi har alt på én og samme plass med dette systemet. Jeg opplever leveransene fra IdentityStream som ekstremt bra. De er proffe, setter seg grundig inn i vår situasjon og så liker de å få noen gode utfordringer å tygge på, smiler han.

5 Tydelige stordriftsfordeler med standardisering og integrasjoner

For store og komplekse organisasjoner, med strenge krav til compliance og etterlevelse, er det mange stordriftsfordeler å høste med integrasjoner og standardiseringer:

 1. Standardisering og kostnadsbesparelser med malbank

  For Eika bygde IdentityStream alliansestøtte som synkroniserer roller og tjenester fra et sentralt lager av oppsett til den enkelte alliansebank. Alliansestøtten muliggjør også at sentrale funksjoner hos Eika effektivt kan få nødvendig tilgang i den enkelte bank. Det sentrale lageret er en “malbank” som kontinuerlig forbedres og distribueres til alle bankene, slik at de får et uniformt oppsett for tilgangsstyring. Det hele er sporbart og transparent, noe som forbedrer revisjoner og tilsyn.

  Integrasjoner eliminerer manuell dataregistrering, reduserer feil og unngår dobbeltarbeid, noe som raskt fører til kostnadsbesparelser. Tidligere var arbeid med tilgangsstyring i Eika veldig manuelt, og systemene i de ulike bankene i alliansen var også ofte forskjellige.

  Bankene i Eika Alliansen er nå likt utstyrt – de bruker de samme systemene og ser en rekke fordeler ved et slikt økt samarbeid. Når alle 50 banker er satt opp på samme måte fører det til at support og IT-støtte blir smidigere og raskere.

 2. Forbedret Effektivitet

  Før omleggingen måtte Eika manuelt legge nyansatte, ofte med behov for opptil 100 tilganger, inn i hver enkel programvare og fagsystem. I tillegg har de 50 bankene egne systemer og tilhørende tilganger. Eikas sentrale kundesenter sine tilganger i de ulike bankene var en svært tungvint og tidkrevende øvelse. Alle bankenes IT-ressurser måtte nemlig utføre manuelle oppgaver når nye brukere på kundesenteret skulle opprettes. I sum kunne dette utgjøre opptil 20 arbeidstimer. Da bankene byttet kjernebanksystem og tilgangene kunne styres via IdentityStream sin løsning, fikk man en langt mer sømløs og automatisert tilgangsstyring på dette området, noe som oppleves som langt mer effektivt og med mindre feilsituasjoner.

  Nå er det sentralisert, slik at det interne kundesenteret sparer betydelig arbeid på administrasjon av identitet og tilgang. Det har også blitt lettere å koordinere og håndtere kritiske tilganger sentralt. Dette har resultert i store gevinster og betydelig mindre koordineringsarbeid. Persondata legges inn i HR systemet som før. Påfølgende morgen mottas en melding om at identitet og tilgang er klar.

  Alt fungerer sømløst, fra e-post til pålogging, og prosessen er strømlinjeformet for å minimere feil. Dermed kan ansatte fokusere på mer strategiske og verdiskapende aktiviteter, samtidig som arbeidsflyten optimaliseres.

 3. Forbedret Samarbeid og informasjonsflyt

  Hos Eika har de nå flere standardiserte prosesser som brukes som verktøy. Prosessen mellom HR-, IT-avdelingen og IT-ansvarlig blir optimalisert, spesielt når det kommer til oppstart, endring og sluttføring.

  - Det betyr at medarbeidere i Eika slipper å vente på nødvendige tilganger. Organisasjonen blir mer proaktiv og smidig, og tilgangsproblemer er ikke et hinder for prosjekter og initiativer. Det er som å ha en velsmurt maskin - når du starter et prosjekt, er manglende tilganger i hvert fall ikke et hinder, sier Meling.

 4. Etterlevelse og sikkerhet

  Finanstilsynet pålegger alle banker og finansforetak å overholde bestemmelsene i IKT-forskriften. Ved å sentralisere og automatisere håndteringen av data kan organisasjoner på en bedre måte kontrollere tilganger, sørge for at funksjoner kun er tilgjengelig for autoriserte brukere, overvåke aktiviteter og sikre at sensitiv informasjon håndteres på en forsvarlig måte.

  - I vår software kan man se alle tilganger en bruker har i dag, lister over historiske tilganger, hvem som bestilte og godkjente disse tilgangene, og når de ble fjernet. Ved bytte av avdeling må nye ledere verifisere de ansattes tilganger og roller gjennom en tilgangssertifisering. Når ansatte slutter, er det essensielt at alle kontoer blir avsluttet, tilgangene fjernes og ansvar overføres til andre medarbeidere. Vårt system sikrer at dette skjer til rett tid og at alt kan dokumenteres i ettertid, forklarer Meling.

  Det er også et krav at systemeiere jevnlig må sertifisere systemet ved å dokumentere at tilgangene er korrekte. IdentityStream har lang erfaring med andre banker, hvor vi har lært og samarbeidet med bransjen for å imøtekomme slike krav.

 5. Skalerbarhet

  Når bedrifter vokser, utvikles deres IT-behov. IAM-integrasjoner gir en skalerbar løsning som kan tilpasses endrede krav. Nye applikasjoner og systemer kan sømløst innlemmes i eksisterende infrastruktur, slik at organisasjoner kan vokse og endres uten betydelige forstyrrelser.

  Etter implementeringen av IdentityStream sitt IAM-system, kan Eikas kundesenter administrere mange ansatte samtidig og beholde kontrollen over alle tilganger. IdentityStream sin løsning gjør det enklere å introdusere nye systemer og rulle dem ut, samt effektivisere onboarding-prosesser.

Eika fortsetter reisen med IdentityStream

I Eika Alliansen jobber de nå for å etablere en komplett skybasert infrastruktur, og fremover skal IdentityStream bistå med å tilrettelegge for automatisering av prosessene for tilgangsstyring.

Hos IdentityStream forteller CIO, Håvard Meling, at de allerede har begynt på denne reisen sammen med Eika, og at dette kommer til å skyte mer fart i løpet av 2024.

- Skybaserte styringssystemer med integrert IAM er et viktig satsingsområde for både oss og Eika. Dette er et område hvor vi allerede har gjort et godt stykke arbeid de siste årene, også med andre banker og finansinstitusjoner.

IdentityStream har utviklet integrasjoner med Entra ID, og har funksjonalitet til å automatisere oppgavene i skyen i de situasjonene der Microsoft 365 har gap. I tillegg har IdentityStream agentfunksjonalitet som kan koble sammen alle fagsystemer - både skybaserte, de som er on-premise og de som ligger bak brannmurer.

IdentityStreams CEO, Tore Olav Kristiansen, er godt fornøyd med leveransene til Eika, og gleder seg samtidig til det videre samarbeidet.

- Jeg er stolt over bidragene teamet vårt med Håvard Meling i spissen har hatt til suksessen i prosjektet. Både teamet og vår programvare har spilt en sentral rolle i å gjøre overgangen til et nytt kjernebanksystem mer effektiv og strømlinjeformet. Slike positive resultater er viktige for konkurransen i kjernebankmarkedet, sier Kristiansen. Kostbare og risikable endringsreiser sitter det langt inne å legge ut på og det kan medføre at en blir låst inne der en er.

Sandnes Sparebank – en av lokalbankene som har tatt IAM-systemet ett hakk videre

Noen av lokalbankene i Eika Alliansen har tatt i bruk flere løsninger fra IdentityStream på toppen av IAM. En av disse er Sandnes Sparebank. Lene Nordahl er direktør for kundeopplevelser i banken, og er begeistret over hva de har fått til med IdentityStreams løsninger.

- IdentityStream-systemene har vært bærebjelken i det kontinuerlige forbedringsarbeidet og sikrer at vi har god kontroll på sentrale prosesser i banken, forteller Nordahl.

Etter at banken ble en del av Eika Alliansen i 2015 har de vært gjennom en betydelig omstilling og forbedringsprosess.

- Standardisering og etablering av en robust struktur har vært føringer i det kontinuerlige forbedringsarbeidet. Det stilles stadig større krav til kontroll, og IdentityStream sine løsninger er svært nyttige verktøy for å ha full kontroll på tilgangsstyring, saksflyt og regulatorisk samsvar. Det at Eika har tatt i bruk IdentityStream sine løsninger, gjør at vi kan jobbe mer standardisert på tvers av alliansen og ta ut enda mer fordeler av å være en del av en større gruppe, sier bankdirektøren.

Implementering av IdentityStream sine løsninger har gitt banken en stor kvalitetsforbedring i tillegg til en betydelig effektivitetsgevinst.

- Det har vært en fornøyelse å jobbe med IdentityStream. Vi presenterer problemstillingene og hva vi har tenkt å løse, så kommer de tilbake med konstruktive løsningsforslag til en fornuftig kost. Teamet hos IdentityStream innehar god forretningsforståelse, og er svært proaktive i sin kundedialog, sier Lene Nordahl.

IdentityStreams CEO, Tore Olav Kristiansen, mener at kunder som Sandnes Sparebank, ved å benytte seg av deres ytterligere moduler på toppen av IAM, oppnår betydelige besparelser på kontinuerlig regulatorisk samsvar og digitalisering. Gjennom vår low-code/no-code plattform, som er forankret i IAM, tilrettelegges det for en intuitiv og fleksibel måte å integrere tjenester, identitet, roller og ansvar. Dette gjør det mulig for organisasjoner å utvikle tilpassede sikkerhetsløsninger raskt og effektivt, uten dyptgående teknisk ekspertise, og forvandler sikkerhet til et konkurransefortrinn.

Videre ser vi mot fremtiden med en visjon om kontinuerlig å forbedre og utvide våre plattformfunksjoner, slik at våre kunder ikke bare møter dagens sikkerhetsutfordringer, men også er rustet til å håndtere morgendagens innovasjoner og regulatoriske krav. Med en stadig utviklende suite av moduler, posisjonerer IdentityStream seg som en fremtidsrettet leder i sikkerhets- og governance/risk/compliance-teknologi.

Eika

Med ny automatisering har vi transformert arbeidsflyten, redusert manuelle oppgaver og økt effektiviteten betydelig. Løsningen fungerer sømløst - det er som natt og dag sammenlignet med tidligere.

Pål André Kristiansen Skyberg
Pål André Kristiansen Skyberg - Senior IT-Konsulent
Ansatte
3,000
Tjenester
6,600
Systemtilganger
380,000
Kunder
750,000

Veien til suksess

Sjekk ut historiene til noen av våre andre kunder

SpareBank 1 SR-Bank
SpareBank 1 SR-Bank

Med IdentityStream fikk vi full kontroll, og det har det blitt en kritisk del av vårt verktøy for virksomhetsstyring.

Erlend Moen
Erlend Moen
Team Lead Platform and Application, SpareBank 1 SR-Bank

Ta kontakt

Adresse

IdentityStream AS

Laberget 22

4020 Stavanger

Telefonnummer
(+47) 908 94 895